Ogólne Warunki Świadczenia Usług i Sprzedaży Towarów

Niniejsze OWU definiuje warunki świadczenia przez TEBA usług na rzecz jego kontrahentów. Zachęcamy do szczegółowego zapoznania się z jego postanowieniami oraz kontaktu z nami (teba@teba.pl lub +48 42 6395187, 42 6061201 jeżeli cokolwiek będzie budziło Twoje wątpliwości.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:
TEBA TEBA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Natolinie, Natolin 46B, 92-701 Łódź, wpisana przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000618214, NIP 951-241-36-26, REGON 364462201
Kontrahent Podmiot, który zawarł z TEBA Umowę Ramową
OWU Niniejsze Ogólne Warunki Świadczenia Usługi Sprzedaży Towarów
Spór Jakiekolwiek zdarzenie obejmujące sprzedane Towary lub świadczone przez TEBA Usługi
Waluta Rozliczeniowa Polski złoty (PLN)
Waluty Obce Euro (EUR), Dolar amerykański (USD), Frank szwajcarski (CHF), Funt brytyjski (GBP), lub ich oznaczenia używane w Obwieszczeniu Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych wydawanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa
Zamówienie złożone przez Kontrahenta zamówienia na świadczenie przez TEBA Usług lub sprzedaż Towarów
Towary towary będące w sprzedaży przez TEBA zgodnie z jego aktualnym ofertą
Usługi usługi świadczone przez TEBA
Cennik Aktualny cennik świadczonych przez TEBA Usług i sprzedawanych Towarów
Umowa Ramowa Umowa ramowa o świadczenie przez TEBA Usług lub sprzedaży Towarów
 1. Paragrafy przytoczone w treści OWU bez dalszego opisu oznaczają w razie wątpliwości paragrafy OWU.
 2. Podział treści OWU na rozdziały i ich opisy oraz tytuły i poszczególne nazwy tych tytułów ma wyłącznie charakter redakcyjny i nie wywołuje skutków prawnych w zakresie interpretacji poszczególnych postanowień OWU.

ROZDZIAŁ II

Uprawione podmioty i warunki zawarcia Umowy Ramowej i składania Zamówień

§ 2

 1. Podmiotem uprawnionym do składania Zamówień jest wyłącznie podmiot, który zawarł z TEBA Umowę Ramową.
 2. W celu złożenia Zamówienia kontrahent wypełnienia i podpisuje druk Zamówienia według aktualnie udostępnianego przez TEBA wzoru i po jego podpisaniu przesyła go drogą elektroniczną do TEBA.
 3. W terminie dwóch dni od dnia złożenia przez Kontrahenta Zamówienia, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, TEBA sprawdza podane przez Kontrahenta w Zamówieniu dane i w przypadku dostępności zamówionych przez Kontrahenta Towarów lub Usług dokonuje potwierdzenia Zamówienia. Z chwilą wysłania potwierdzenia na adres poczty elektronicznej Kontrahenta wskazany w Umowie Ramowej zawierana jest umowa o wykonanie Zamówienia zgodnie z treścią Zamówienia, Umowy Ramowej oraz OWU. Brak potwierdzenia Zamówienia w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym oznacza odmowę zawarcia omowy o wykonanie Zamówienia przez TEBA. Odmowa zawarcia umowy o wykonanie Zamówienia, o której mowa w zdaniu poprzedzającym nie upoważnia Kontrahenta do dochodzenia od TEBA jakichkolwiek roszczeń z tym związanych.
 4. W celu weryfikacji danych podanych w Zamówieniu, o którym mowa w punkcie 2 powyżej TEBA uprawniona jest do zażądania przesłania przez Kontrahenta stosownych dokumentów, w tym pełnomocnictwa podpisanego przez osoby reprezentujące kontrahenta wraz z odpisem z rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego z daty udzielenia tego pełnomocnictwa lub wydrukiem z CEIDG, obejmującego upoważnienie do zawarcia Umowy i złożenia Zamówienia.
 5. TEBA jest uprawniona do odmowy potwierdzenia Zamówienia w szczególności, jeżeli:
 6. w ocenie TEBA istnieje ryzyko, że Kontrahent nie będzie w stanie wykonywać należycie postanowień Zamówienia, Umowy Ramowej lub OWU,
 7. Kontrahent posiada nieuregulowane należności względem TEBA,
 8. okaże się, iż wykonanie Zamówienia, Umowy Ramowej lub OWU przez TEBA może być z jakiejkolwiek przyczyny niemożliwe.
 9. OWU stanowią integralną część wszystkich umów o wykonanie Zamówienia i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony wyraźnie postanowiły w Zamówieniu inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych OWU wymaga formy dokumentowej pod rygorem nieważności.
 10. OWU podane są do wiadomości Kontrahenta. Obowiązek zapoznania się z OWU leży po stronie Kontrahenta. Jeżeli Kontrahent pozostaje z TEBA w stałych stosunkach handlowych, przyjęcie przezeń OWU przy pierwszym Zamówieniu uważa się za jego akceptację dla wszystkich pozostałych Zamówień, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.

§ 3

 1. Wszystkie informacje techniczne dotyczące Towarów wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez TEBA są danymi orientacyjnymi.
 2. Kontrahent przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych Towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
 3. Ceny określone w ofertach i Cennikach są wiążące w okresie podanym w ofercie lub Cenniku.
 4. Ceny na Towary i Usługi oferowane przez TEBA nie zawierają podatku od towarów i usług (VAT), chyba, że wyraźnie wskazano inaczej.
 5. Koszty dostawy Towaru do Kontrahenta oraz innych Usług dodatkowych są ustalane indywidualnie podczas składania Zamówienia. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór Towaru będzie następował w magazynie TEBA.
 6. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji Zamówienia, np. koszt przepakowania, foliowanie, przeładunek i inne obciążają Kontrahenta, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 7. W przypadku braku odmiennych ustaleń ostateczną cenę Towaru i Usług ustala się w oparciu o ceny obowiązujące w TEBA w momencie złożenia Zamówienia.
 8. TEBA ma prawo żądać od Kontrahenta zadatku na poczet ceny. Wysokość zadatku będzie ustalana indywidualnie. Zadatek zostanie rozliczony przy odbiorze Towaru lub świadczeniu Usługi. W przypadku nieodebrania przez Kontrahenta Towaru w terminie 7 dni od ustalonej daty odbioru Towaru zadatek zostanie zatrzymany przez TEBA.
 9. Udzielane przez TEBA rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń w formie dokumentowej pod rygorem nieważności.
 10. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość Towaru TEBA dołącza do dostarczanego Towaru na wyraźną prośbę Kontrahenta.

§ 4

 1. W przypadku, gdy odbiór Towaru z magazynu TEBA dokonuje Kontrahent własnym środkiem transportu, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kontrahenta w momencie wydania Towaru z magazynu.
 2. W przypadku, gdy Kontrahent zleca odbiór Towaru niezależnemu przewoźnikowi, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kontrahenta w momencie wydania Towaru przewoźnikowi.
 3. W przypadku, gdy Towar dostarczony jest do Kontrahenta samochodem TEBA lub TEBA zleca dostawę Towaru przewoźnikowi, odpowiedzialność za Towar przechodzi na Kontrahenta w momencie rozładunku Towaru z samochodu.
 4. Kontrahent zobowiązany jest skontrolować dostarczony Towar pod względem jakości i ilości oraz zgodności dostarczonego asortymentu natychmiast po jego wydaniu i dokonać w obecności przewoźnika właściwych adnotacji na dokumencie przewozowym lub innym dowodzie wydania Towaru.
 5. W przypadku ewentualnych zastrzeżeń Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie, pisemnie poinformować o tym fakcie TEBA, a także umożliwić TEBA zbadanie dostarczonego Towaru w stanie nienaruszonym.
 6. Dokonanie przez Kontrahenta odbioru Towaru bez zgłoszenia zastrzeżeń tak jak w pkt. 5 będzie oznaczało prawidłowe dostarczenie Towarów zgodnie z Zamówieniem.
 7. Jeżeli ze względu na rodzaj opakowania albo z innego powodu nie jest możliwe wykonanie obiektywnej kontroli dostarczonego Towaru, kontrola przy odbiorze powinna obejmować dokumenty przewozowe, ilość i stan opakowań, wagę brutto oraz dane dotyczące oznaczenia Towaru na opakowaniach a także szkody widoczne z zewnątrz. Natychmiast, kiedy stanie się to możliwe, najpóźniej jednak przy rozpakowaniu Towaru, zanim zostanie on wykorzystany, powinna być przeprowadzona szczegółowa kontrola, a wyniki jej bez zwłoki przekazane TEBA.
 8. Kontrahent jest zobowiązany dopełnić wszystkich formalności opisanych z powyższych punktach pod rygorem utraty prawa do dochodzenia od TEBA jakichkolwiek roszczeń.
 9. Odpowiedzialność TEBA związana z zawarciem i wykonaniem Zamówienia nie obejmuje naprawienia szkód dotyczących spodziewanych korzyści, utraconego zysku, strat produkcyjnych, utraty renomy rynkowej itp.
 10. TEBA nie odpowiada za przydatność dostarczonego, zgodnie z Zamówieniem Towaru do pożądanych przez Kontrahenta celów.
 11. W stosunku do Towarów nie będą miały zastosowania przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące rękojmi (art. 556 – 576 kc.), na co Kontrahent wyraża zgodę. W przypadku finansowania zakupu Towaru przez Kontrahenta za pośrednictwem leasingodawcy strony zgodnie wyłączają stosowanie przepisów o rękojmi w zakresie w jakim Kontrahent i/lub leasingodawca uprawniony będzie z tytułu rękojmi w odniesieniu do Towaru otrzymanego w ramach leasingu. Niezależnie od postanowień zdania poprzedzającego Kontrahent  zobowiązuje się do niekorzystania względem TEBA z jakichkolwiek uprawnień do Towaru wynikających z rękojmi, w tym z przepisów o których mowa w art. 70982 k.c.
 12. Warunkiem przyjęcia zwrotów Towarów jest pisemna zgoda TEBA. Warunkiem przyjęcia zwracanych Towarów jest aby były one nieuszkodzone oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych na dokumencie zakupu i w atestach.
 13. Towar przeceniony nie podlega zwrotowi.
 14. Zużyte Towary podlegają zutylizowaniu na koszt Kontrahenta.
 15. TEBA zastrzega, że prawo własności sprzedawanego towaru przejdzie na Kontrahenta dopiero w momencie zapłaty całości ceny na rzecz TEBA. W przypadku połączenia lub pomieszania rzeczy strony stają się współwłaścicielami całości. Wyłącza się stosowanie przepisu art. 193 2 kodeksu cywilnego.
 16. Do czasu zapłaty całości ceny, TEBA ma prawo do odebrania tych Towarów będących w posiadaniu lub pod kontrolą Kontrahenta lub osoby trzeciej, której towar został powierzony. Kontrahent ma obowiązek umożliwić Sprzedawcy swobodny dostęp do tych towarów oraz ich odbiór.
 17. Postanowienia niniejszego artykułu stosuje się odpowiednio w przypadku zainstalowania Towaru przez TEBA w wykonaniu Usługi.

§ 5

 1.  
 2. Składając Zamówienie dotyczące Usługi Kontrahent zobowiązany jest do wskazania rodzaju zamawianej Usługi, w tym w szczególności wskazanie, czy zamawia serwis w ramach gwarancji na Towar, czy też serwis pogwarancyjny.
 3. W przypadku złożenia Zamówienia na serwis gwarancyjny w w pierwszej kolejności zastosowanie będą miały postanowienia udzielonej przez TEBA gwarancji, a w dalszej kolejności postanowienia Umowy Ramowej, Zamówienia oraz OWU.

§ 6

 1. Faktury wystawione przez TEBA są płatne bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze licząc od daty wystawienia.
 2. Za datę płatności strony przyjmują datę wpływu środków pieniężnych na konto TEBA.
 3. W przypadku opóźnienia płatności TEBA ma prawo naliczyć odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości poczynając od dnia, w którym upłynął termin płatności określony na fakturze.
 4. W przypadku opóźnienia w płatności ze strony Kontrahenta, TEBA zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw Towarów lub świadczenia Usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
 5. Jeżeli istnieje uzasadniona wedle oceny TEBA podstawa do przypuszczenia, że Kontrahent nie wywiąże się ze swojego zobowiązania płatniczego, TEBA ma prawo żądać zapłaty ceny przed wydaniem towaru – niezależnie od ustalonego wcześniej terminu płatności.
 6. Jeżeli Kontrahent nie dokona odbioru towaru w ustalonym terminie TEBA ma prawo obciążyć Kontrahenta kosztami związanymi ze składowaniem Towaru.
 7. Jeżeli Kontrahent nie odbierze Towaru w 14 dniu po ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez TEBA, TEBA ma prawo wystawienia faktury i żądania zapłaty ceny za Towar i inne usługi tak, jakby wydanie Towaru odbyło się zgodnie z Zamówieniem.
 8. Jeżeli Kontrahent nie odbierze Towaru w terminie 60 dni od ustalonego terminu z przyczyn niezawinionych przez TEBA, TEBA będzie magazynował Towar na ryzyko i koszt Kontrahenta.
 9. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez TEBA.

Korespondencja

§ 7

 1. Wszelka korespondencja i zawiadomienia, o ile OWU nie stanowią inaczej, będą dokonywane w formie elektronicznej – na adresy e-mail wskazane w Zamówieniu.
 2. Zmiana adresów wskazanych w Zamówieniu następuje poprzez aktualizację danych dokonane w trybie wskazanym w ust. 1 powyżej. W przypadku nie dokonania aktualizacji danych przez strony, wszelką korespondencję i zawiadomienia uważa się za skutecznie doręczone na wskazane w Zamówieniu adresy korespondencyjne.
 3. Do składania oświadczeń woli lub wiedzy w imieniu Kontrahenta, uprawnione są osoby wskazane w Zamówieniu.

Rozwiązanie Umowy

§ 8

 1. Każda ze stron Umowy Ramowej może ją rozwiązać z zachowaniem 1-miesięcznego terminu wypowiedzenia, przy czym w okolicznościach przewidzianych w 8 punkt 3 Regulaminu TEBA może rozwiązać Umowę Ramową ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania terminu wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie jak również oświadczenie o rozwiązaniu Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. Termin wypowiedzenia zaczyna biec, a rozwiązanie Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym jest skuteczne od dnia doręczenia drugiej stronie odpowiednio wypowiedzenia bądź oświadczenia o rozwiązaniu Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym.
 3. TEBA ma prawo do rozwiązania Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:
 4. niewykonania lub nienależytego wykonania przez Kontrahenta obowiązków wynikających z Umowy Ramowej, Zamówienia lub OWU,
 5. wystąpienia, istotnej w ocenie TEBA, zmiany sytuacji finansowej Kontrahenta lub wystąpienia zagrożenia taką zmianą,
 6. rozpoczęcia przeciwko Kontrahentowi postępowania przed sądem powszechnym albo sądem polubownym lub innym organem arbitrażowym, postępowania zabezpieczającego, egzekucyjnego, złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości lub oświadczenia o wszczęciu postępowania naprawczego,
 7. wystąpienia znaczącego pogorszenia się zachowań płatniczych Kontrahenta, w szczególności opóźnienia Kontrahenta w regulowaniu jakichkolwiek zobowiązań wobec TEBA wynoszącego powyżej siedmiu (7) dni,
 8. figurowania Kontrahenta w ogólnokrajowych rejestrach dłużników jako dłużnika lub wystawienia jakiegokolwiek zobowiązania Kontrahenta na sprzedaż,
 9. Kontrahent jest zobowiązany do spłaty zadłużenia wynikającego z należnych TEBA wierzytelności i odsetek w terminie siedmiu (7) dni od daty rozwiązania Umowy Ramowej, o ile wezwanie TEBA nie stanowi inaczej.

Postępowanie reklamacyjne

§ 9

 1. Kontrahent może wnieść reklamację, jeśli TEBA nie wypełnia swoich obowiązków określonych w niniejszym Umowie Ramowej, Zamówieniu lub OWU lub jeśli TEBA wypełnia je w sposób sprzeczny z postanowieniami Umowy Ramowej, Zamówienia lub OWU.
 2. Reklamacja może zostać wniesiona za pomocą poczty elektronicznej. Reklamacja powinna zawierać w szczególności wskazanie problemu stanowiącego podstawę reklamacji.
 3. W terminie 2 ( dwóch) dni od dnia otrzymania reklamacji TEBA:
 4. zakończy wewnętrzne postępowanie oraz poinformuje Kontrahenta o swojej decyzji; albo
 5. poinformuje Kontrahenta, że potrzebuje więcej czasu w celu zakończenia postępowania reklamacyjnego, przekazując jednocześnie informację o przyczynach opóźnienia oraz o przewidywanym terminie rozpatrzenia reklamacji.
 6. Do terminu, o którym mowa w punkcie 3 powyżej nie wlicza się czasu oczekiwania przez TEBA na odpowiedź lub dodatkowe informacje od Kontrahenta.
 7. Reklamacja powinna być wniesiona w terminie siedmiu (7) dni od chwili, w której przyczyny reklamacji stały się znane.
 8. Po zakończeniu postępowania reklamacyjnego TEBA poinformuje Kontrahenta o rezultacie i powodach swojej decyzji z uwzględnieniem odpowiednich postanowień niniejszego OWU.
 9. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres poczty elektronicznej Kontrahenta.

Postanowienia końcowe

§ 10

 1. Strony zobowiązane są do zachowania w poufności treści Umowy w najszerszym zakresie dopuszczonym przez prawo. Poufnością objęte są również informacje uzyskane w związku z wykonywaniem Umowy.
 2. Tajemnica, o której mowa w punkcie 2 powyżej nie wiąże stron, gdy chodzi o należyte wykonanie Umowy.
 3. Kontrahent powierza TEBA przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji niniejszej Umowy przez TEBA lub inne podmioty, z którymi TEBA współpracuje przy wykonywaniu Umowy. TEBA zobowiązuje się powierzone jej do przetwarzania przez Kontrahenta dane osobowe przetwarzać zgodnie z właściwymi przepisami prawa oraz wyłącznie w celu wykonania Umowy.
 4. W celu należytego wykonania Umowy, TEBA jest uprawniony do posłużenia się osobami trzecimi, a także przekazywania im informacji objętych poufnością – na co Kontrahent wyraża zgodę – przy czym zakres takiego zlecenia obejmować może w szczególności:
 5. monitorowanie i egzekwowanie od Kontrahenta spłaty zobowiązań wobec TEBA,
 6. prowadzenie dochodzenia na drodze sądowej oraz windykacji komorniczej.
 7. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej z TEBA umowy lub złożonego Zamówienia w stosunku do osób trzecich bez pisemnej zgody TEBA.
 8. Odbiorca i TEBA ustalają, że będą dążyć do polubownego rozstrzygania ewentualnych sporów wynikających z Umowy lub z nią związanych. O ile nie dojdzie do polubownego rozstrzygnięcia sporu w terminie 7 (siedmiu) dni od jego ujawnienia, każda ze Stron będzie mogła domagać się rozpatrzenia sprawy przez sąd powszechny właściwy według siedziby TEBA. TEBA może również wytoczyć powództwo przed właściwym rzeczowo Sądem w Warszawie.
 9. TEBA zastrzega sobie prawo do zmiany treści OWU oraz Cennika. TEBA poinformuje kontrahenta o wprowadzonych zmianach w treści OWU za pomocą wiadomości email wysłanej do Kontrahenta. Brak zastrzeżeń Kontrahenta zgłoszonych w terminie do dziesięciu (10) dni po otrzymaniu zawiadomienia o którym powyżej, uznaje się za zgodę na wprowadzone zmiany.

Data wejścia w życie: 01.06.2022 r.

 • Pobierz w formie pliku PDF


 • Pobierz